கணினி கலைச் சொற்கள்

 

தமிழ் கணினி

1983 ஆண்டிலே கணினி தமிழ் ஆரம்பமாணது. தமிழில் ஏரளாமான மென்பொருட்கள் உள்ளன.கணினி தமிழ் தடையின்று பல துறைகளில் முன்னேறி வருகிறது. தமிழில் கணினி சம்பந்தமான கட்டுரைகள் வாசிப்பதில் அலாதி ஆசை எனக்கு. எனவே நானே சில கட்டுரைகளை தமிழ் எழுதவும் ஆரம்பித்தேன். கட்டுரையில் தமிழ் சொற்களை பயண்படுத்துவதற்காக எனக்காக ஒரு தமிழ் அகராதையை தயாரிக்க ஆரம்பித்தேன். 450 க்கும் அதிகமான சொற்களை இதுவரை இணைத்துள்ளேன்.இந்த பட்டியலில் இல்லாது உங்களுக்கு தெரிந்த கணினி சொற்கள் இருந்தால் தயவுசெய்து மறுமொழியாக இணைக்கவும். போதுமான சொற்கள் சேர்க்கப்படும் போது முழுமையான ஒரு அகராதி தயாரிக்க விரும்புகிறேன்.

உங்கள் ஒத்துளைப்புக்கு நன்றி.

absolute address————————>தனி முகவரி
absolute cell address ——————>தனித்த நுண்ணறை முகவரி வழங்கல்
access ————————>அணுக்கம், அணுகல்
accuracy ————————>துல்லியம்
action ————————>செயல்
active cell ————————>இயங்கு கலன்
address modification ————————>முகவரி மாற்றம்
address ————————>முகவரி
addressing ————————>முகவரியிடல்
album ————————>தொகுப்பு
algorithm ————————> வழிமுறை
algorithm ————————> நெறி முறை
algorithmic language ————————> நெறிப்பாட்டு மொழி
alignment ————————> இசைவு
allocation ————————> ஒதுக்கீடு
alphabetic string ————————> எழுத்துச் சரம்
alphameric ————————> எண்ணெழுத்து
alphanumeric sort ————————> எண்ணெழுத்து வரிசையாக்கம்
alphanumeric ————————> எண்ணெழுத்து
alphanumeric ————————> எண்ணெழுத்து
AND gate ————————> உம்மை வாயில்
animation ————————> அசைவூட்டம்
animation ————————> அசைவூட்டம்
anti virus ————————> நச்சு நிரற் கொல்லி
append ————————> பின் தொடர், பின்சேர்
apperarance ————————> தோற்றம்
application ————————> செயலி
application ————————> பயன்பாடு
applications oriented language ————————> பயன்பாட்டு நோக்கு மொழி
applications program பயன்பாட்டு நிரல்கள்
applications programmer ————————> பயன்பாட்டு நிரலர்
applications programming ————————> பயன்பாட்டு நிரலாக்கம்
applications software ————————> பயன்பாட்டு மென்பொருள்
architecture ————————> கட்டமைப்பு
archive ————————> பெட்டகம்
archive————————> ஆவணக்காப்பகம்
area search————————> பரப்பில் தேடல்
arithmetic expression————–> எண்கணிதக் கோவை
arithmetic operation—————> எண்கணித வினை
arithmetic operator—————-> எண்கணித வினைக்குறி
array——————————> வரிசை, அணி
arrow key(direction key)———–> திசைப் பொத்தான்
artificial intelligence————> செயற்கை நுண்ணறிவு
assembler————————–> பொறிமொழியாக்கி
assembly language——————> பொறி மொழி
audio————————> ஒலி
audio——————————> ஒலியுணர்
automated data processing———-> தன்னியக்கத் தரவுச் செயலாக்கம்
automatic————————–> தன்னியக்க
autopilot————————–> தன்னியக்க வலவன்
auxiliary function—————–> துணைச் செயல் கூறு
axes——————————-> அச்சுகள்
background——————-> பின்னணி
backspace பின்னழிக்க, பின்வெளி
backspace——————–> பின்நகர்வு
bad sector——————-> கெட்ட துண்டம்
bar chart——————–> பட்டை வரைபடம்
bar code———————> பட்டைக் குறிமுறை
bar printer——————> பட்டை அச்சுப்பொறி
bar-code scanner————-> பட்டைக் குறிமுறை வருடி
batch processing————-> தொகுதிச் செயலாக்கம்
bebugging——————–> பிழைவிதைத்தல்
bill————————-> விலைப்பட்டியல்
binary device—————-> இரும நிலைக் கருவி
binary digit—————–> இரும இலக்கம்
binary number—————-> இரும எண்
binary operation————-> இருமச்செயற்பாடு
binary system—————-> இரும எண்முறை
binary———————–> இரும
bit map———————-> பிட்டுப்படம்
bit mapped screen————> பிட்டுப் படத்திரை
bit————————–> நுண்மி, துணு, பிட்டு
blank character————–> வெற்றுரு
block diagram—————-> கட்ட வரைபடம்
block————————> கட்டம், தொகுதி
blog ————————>வலைப்பதிவு
boolean———————-> பூலியன்
boot ————————>தொடக்கு
Brennen- ————————> எரிக்க
browser————————> உலாவி
browsing———————> மேலோடல்
button(key)——————> பொத்தான்
byte————————-> எண்பிட்டு, எண்ணுண்மி
cache memory ————————>பதுக்கு நினைவகம்
caculations——————————> கணக்கீடுகள்
caculations——————————> கணக்கீடுகள்
caculator——————————-> கணிப்பான்
caculator——————————-> கணிப்பான்
calculating——————————> கணக்கிடல்
calculating——————————> கணக்கிடல்
calculator mode————————–> கணிப்பான் நிலை
calculator mode————————–> கணிப்பான் நிலை
cancel———————————-> நீக்கு
cancel———————————-> நீக்கு
capacity——————————–> கொள்திறன்
capacity——————————–> கொள்திறன்
caps lock——————————–> மேலெழுத்துப் பூட்டு
caps lock——————————–> மேலெழுத்துப் பூட்டு
carriage return(CR)————————> ஏந்தி மீளல்
carriage return(CR)————————> ஏந்தி மீளல்
catalog———————————-> அடைவு
catalog———————————-> அடைவு
CD player————————> குறுவட்டு இயக்கி
cell pointer——————————-> நுண்ணறைச்சுட்டி
cell pointer——————————-> நுண்ணறைச்சுட்டி
cell————————————-> சிற்றறை, நுண்ணறை
cell————————————-> சிற்றறை, நுண்ணறை
center————————————> மையம், மையப்படுத்து
center————————————> மையம், மையப்படுத்து
central processing unit(CPU)—————–> மைய செயலகம்
central processing unit(CPU)—————–> மைய செயலகம்
central processor————————-> மையச் செயலி
central processor————————-> மையச் செயலி
channel————————————> தடம்
channel————————————> தடம்
character code—————————-> உருக்குறிமுறை
character code—————————-> உருக்குறிமுறை
character generator———————-> உரு ஆக்கி
character generator———————-> உரு ஆக்கி
character map—————————-> உரு விவரப்படம்
character map—————————-> உரு விவரப்படம்
character recognition——————–> உரு அறிதல்
character recognition——————–> உரு அறிதல்
character set——————————> உருக்கணம்
character set——————————> உருக்கணம்
character string—————————> உருச்சரம்
character string—————————> உருச்சரம்
character வரியுரு
character———————————-> உரு
character———————————-> உரு
characteristic—————————–> படி
characteristic—————————–> படி
chart—————————————-> வரைபடம்
chart—————————————-> வரைபடம்
clear துடை
clear—————————————–> துடை
clear—————————————–> துடை
click சொடுக்கு
click—————————————–> ‘கிளிக்’, அழுத்து
click—————————————–> ‘கிளிக்’, அழுத்து
client ————————> சேவைக்கான பயன்பாடு.
client வாங்கி
clone—————————————–> நகலி, போலிகை
clone—————————————–> நகலி, போலிகை
close—————————————–> மூடு
close—————————————–> மூடு
closed file———————————–> மூடிய கோப்பு
closed file———————————–> மூடிய கோப்பு
coaxial cable——————————–> அச்சு ஒன்றிய வடம்
coaxial cable——————————–> அச்சு ஒன்றிய வடம்
code————————> நிரற்தொடர்
code——————————————> குறிமுறை
code——————————————> குறிமுறை
collection————————————-> திரட்டல்
collection————————————-> திரட்டல்
color coding———————————-> வண்ணக் குறிமுறை
color coding———————————-> வண்ணக் குறிமுறை
color graphics——————————- > வண்ண வரைவியல்
color graphics——————————- > வண்ண வரைவியல்
column split———————————-> நெடுவரிசைப் பிரிப்பு
column split———————————-> நெடுவரிசைப் பிரிப்பு
column நிரல், நெடுவரிசை
column—————————————-> நெடுவரிசை
column—————————————-> நெடுவரிசை
command key——————————–> கட்டளைத்திறவு, கட்டளைப்பொத்தான்
command key——————————–> கட்டளைத்திறவு, கட்டளைப்பொத்தான்
command————————————-> கட்டளை, ஆணை
command————————————-> கட்டளை, ஆணை
comment————————————-> குறிப்புரை
comment————————————-> குறிப்புரை
common storage—————————–> பொதுத் தேக்கம்
common storage—————————–> பொதுத் தேக்கம்
communication——————————-> தொடர்பு
communication——————————-> தொடர்பு
communications link————————-> தொடர்பு இணைப்பு
communications link————————-> தொடர்பு இணைப்பு
communications processor——————> தொடர்பு செயலகம்
communications processor——————> தொடர்பு செயலகம்
communications satellite——————–> தொடர்பு செயற்கைக்கோள்
communications satellite——————–> தொடர்பு செயற்கைக்கோள்
communications software——————-> தொடர்பு மென்பொருள்
communications software——————-> தொடர்பு மென்பொருள்
compact disc (CD)————————>இறுவட்டு
compaction————————————> நெருக்கம்
compaction————————————> நெருக்கம்
comparative operator————————-> ஒப்பீட்டு இயக்கி
comparative operator————————-> ஒப்பீட்டு இயக்கி
compare—————————————-> ஒப்பிடு
compare—————————————-> ஒப்பிடு
comparison————————————-> ஒப்பீடு
comparison————————————-> ஒப்பீடு
compilation————————————-> தொகுத்தல்
compilation————————————-> தொகுத்தல்
compiler language——————————> தொகுப்பு மொழி
compiler language——————————> தொகுப்பு மொழி
compiler—————————————–> தொகுப்பி
compiler—————————————–> தொகுப்பி
component————————————–> உறுப்புக்கூறு
component————————————–> உறுப்புக்கூறு
compuserve————————————-> கணிச்சேவை
compuserve————————————-> கணிச்சேவை
computation————————————> கணிப்பு
computation————————————> கணிப்பு
computer code———————————-> கணிப்பொறி நிரல்
computer code———————————-> கணிப்பொறி நிரல்
computer game———————————> கணிப்பொறி விளையாட்டு
computer game———————————> கணிப்பொறி விளையாட்டு
computer graphics——————————> கணிப்பொறி வரைவியல்
computer graphics——————————> கணிப்பொறி வரைவியல்
computer network——————————> கணிப்பொறி வலையமைப்பு
computer network——————————> கணிப்பொறி வலையமைப்பு
computer operations—————————> கணிப்பொறி சார் செயல்பாடுகள்
computer operations—————————> கணிப்பொறி சார் செயல்பாடுகள்
computer user———————————–> கணிப்பொறி பயனர்
computer user———————————–> கணிப்பொறி பயனர்
computer utility———————————> கணிப்பொறிப் பயனமைப்பு
computer utility———————————> கணிப்பொறிப் பயனமைப்பு
computer—————————————-> கணிப்பொறி
computer—————————————-> கணிப்பொறி
computer-aided manufacturing—————> கணிப்பொறிவலய உற்பத்தி
computer-aided manufacturing—————> கணிப்பொறிவலய உற்பத்தி
computerised data processing—————–> கணிப்பொறி வழித்தரவுசெயலாக்கம்
computerised data processing—————–> கணிப்பொறி வழித்தரவுசெயலாக்கம்
computerization———————————> கணிப்பொறிமயமாக்கல்
computerization———————————> கணிப்பொறிமயமாக்கல்
computerized database————————-> கணிப்பொறித் தரவுத் தளம்
computerized database————————-> கணிப்பொறித் தரவுத் தளம்
computing—————————————-> கணிப்பு
computing—————————————-> கணிப்பு
condition—————————————–> நிபந்தனை, நிலை
condition—————————————–> நிபந்தனை, நிலை
configuration————————> அமைவடிவம்
console————————> முனையம்
continuous scrolling—————————–> தொடர் உருளல்
continuous scrolling—————————–> தொடர் உருளல்
control key—————————————> கட்டுப்பாட்டுத்திறவுகோல், கட்டுப்பாட்டுப் பொத்தான்
control key—————————————> கட்டுப்பாட்டுத்திறவுகோல், கட்டுப்பாட்டுப் பொத்தான்
control program———————————> கட்டுப்பாட்டு நிரல்
control program———————————> கட்டுப்பாட்டு நிரல்
control statement——————————-> கட்டுப்பாட்டுக் கூற்று
control statement——————————-> கட்டுப்பாட்டுக் கூற்று
control system———————————–> கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு
control system———————————–> கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு
conversion—————————————> மாற்றம்
conversion—————————————> மாற்றம்
convert——————————————-> மாற்று
convert——————————————-> மாற்று
cookie நினைவி
coordinates————————————–> ஆயத்தொலைவுகள்
coordinates————————————–> ஆயத்தொலைவுகள்
copy holder—————————————> நகல் தாங்கி
copy holder—————————————> நகல் தாங்கி
copy protection———————————-> நகல் காப்பு
copy protection———————————-> நகல் காப்பு
copy———————————————–> நகல்
copy———————————————–> நகல்
cordless————————> தொடுப்பில்லா
core storage————————————-> வளையத் தேக்கம்
core storage————————————-> வளையத் தேக்கம்
cost analysis————————————-> விலை பகுப்பாய்வு
cost analysis————————————-> விலை பகுப்பாய்வு
cost benefit analysis—————————-> விலை பயன் பகுப்பாய்வு
cost benefit analysis—————————-> விலை பயன் பகுப்பாய்வு
cost effectiveness——————————-> விலை பயன் திறன்
cost effectiveness——————————-> விலை பயன் திறன்
costing——————————————–> விலையிடல்
costing——————————————–> விலையிடல்
counter——————————————–> எண்ணி
counter——————————————–> எண்ணி
create———————————————> படை (படைப்பு)
create———————————————> படை (படைப்பு)
cursor control————————————> சுட்டிக் கட்டுப்பாடு
cursor control————————————> சுட்டிக் கட்டுப்பாடு
cursor key—————————————-> சுட்டிப்பொத்தான்
cursor key—————————————-> சுட்டிப்பொத்தான்
cursor tracking———————————-> சுட்டி பின் தொடரல்
cursor tracking———————————-> சுட்டி பின் தொடரல்
cursor———————————————> சுட்டி
cursor———————————————> சுட்டி
curve fitting————————————-> வளைகோட்டுப் பொருத்தம்
curve fitting————————————-> வளைகோட்டுப் பொருத்தம்
custom software———————————–> தனிப்பயன் மென்பொருள்
custom software———————————–> தனிப்பயன் மென்பொருள்
customize—————————————-> தனிப்பயனாக்கு
customize—————————————-> தனிப்பயனாக்கு
cut————————> வெட்டுக
cut———————————————> வெட்டு
cut———————————————> வெட்டு
cyber————————> மின்வெளி
data————————> தரவு
delete ————————>அழிக்க
design ————————>வடிவமைப்பு
digital————————> எண்முறை
discovery ————————>கண்டறிதல்
driver ————————>இயக்கி
DRM: ————————> காப்புரிமை
edit————————> தொகுக்க
firewall————————> அரண்
floppy ————————>நெகிழ்வட்டு
folder————————> உறை
format————————> வடிவூட்டம், வடிவூட்டு
function————————> செயற்பாடு
gallery————————> காட்சியகம்
graphics————————> வரைகலை
guest ————————>வருனர்
home————————> முகப்பு, அகம்
homepage————————> வலையகம், வலைமனை
icon————————> படவுரு
information————————> தகவல்
interface————————> இடைமுகப்பு
interpreter ————————>வரிமொழிமாற்றி
invention————————> கண்டுபிடிப்பு
IRC————————> இணையத் தொடர் அரட்டை
LAN————————> உள்ளகப் பிணையம்
license————————> உரிமம்
link————————> இணைப்பு, தொடுப்பு, சுட்டி
live————————> cd நிகழ் வட்டு
log in————————> புகுபதிகை, புகுபதி
log off————————> விடுபதிகை, விடுபதி
media player ————————>ஊடக இயக்கி
menu————————> பட்டியல்
microphone ————————>ஒலிவாங்கி
network ————————>பிணையம், வலையம்
object————————> பொருள்
offline————————> இணைப்பறு
online————————> இணைப்பில்
package————————> பொதி
password ————————>கடவுச்சொல்
paste ————————>ஒட்டுக
patch————————> பொருத்து
plugin————————> சொருகு, சொருகி
pointer————————> சுட்டி
portal ————————>வலை வாசல்
preferences ————————>விருப்பத்தேர்வுகள்
preview————————> முன்தோற்றம்
processor ————————>முறைவழியாக்கி
program————————> நிரல்
proprietary————————> தனியுரிம
RAM————————> நினைவகம்
redo————————> திரும்பச்செய்க
refresh————————> மீளேற்று
release ————————>வெளியீடு
repository ————————>களஞ்சியம்
row ————————>நிரை, குறுக்குவரிசை
screensaver ————————>திரைக்காப்பு
server————————> வழங்கி
settings ————————>அமைப்பு
shortcut ————————>குறுக்குவழி
shutdown————————> அணை
sign in————————> புகுபதிகை, புகுபதி
sign off ————————>விடுபதிகை, விடுபதி
skin ————————>ஆடை
space————————> வெளி, இடைவெளி
speaker————————> ஒலிபெருக்கி
spreadsheet ————————>விரி தாள்
subtitle ————————>உரைத்துணை, துணையுரை
system————————> கணினி
tab————————> தத்தல்
table ————————>அட்டவணை
terminal ————————>முனையம்
theme ————————>கருத்தோற்றம், தோற்றக்கரு
thumbnail————————> சிறுபடம்
undo ————————>திரும்பப்பெறுக
update————————> இற்றைப்படுத்தல், இற்றைப்படுத்து
upgrade————————> மேம்படுத்து, மேம்படுத்தல்
URL————————> முகவரி
version————————> பதிப்பு
video ————————>நிகழ் படம்
view ————————>பார்க்க
virus ————————>நச்சு நிரல்
volume ————————>ஒலியளவு
wallpaper————————> மேசைப்பின்னணி
window————————> சாளரம்
wireless ————————>கம்பியில்லா
wizard————————> வழிகாட்டி
worksheet ————————>பணித் தாள்
ஃப்ளாஷ் டிரைவ் ————————> Flash Drive
அகலப்பட்டை ————————> இணைப்பு (Breitband)
அலுவலகப் பயன்பாடு ————————>Office Application like MS word
அழித்தல்————————> Deletion, Removal
அழிப்பான், எரேசர்————————> Eraser
அனுமதி ————————> Permission
ஆவணங்கள் ————————> Documents
இண்டெர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் ————————> IE – Internet Explorer
இணைய இயங்குதளம்————————> Web Operating System
இயக்கிகளை————————>(drivers)
இயங்குதளங்களிலும் ————————> Windows XP
இயங்குதளம் – ————————> Operating System
உலவி————————> Browser
உலவி – ————————>Web Browser
எண்முறை (டிஜிடல்) உரிமைகள் முகாமைத்துவம்-————————>—Digital Rights Management
ஐகான்————————> Icon
ஒலிப்பான்+ஒலிவாங்கி ————————>- Head phone with Mic
ஒலிவட்டுகள்————————> (Compact Disk)
ஒளியிழைகளைக்கான————————>(Lichtleiter)
கடவுச்சொல் ————————>- Password
கடனட்டை -————————> Credit Card
காணொளி – ————————>Video
குறுக்கு தட்டாச்சு-————————>Shortcut
கையடக்கக் கணினி, கருவிகள் -————————> PDA – Personal Digital Assistant, Hand held devices
கோப்பு————————>File
கோப்புகள் -————————> Files
கோப்புப்பகிர்வான் -————————> File Sharing
சிடியில் எரித்தல் ————————>- CD Burning
சுட்டிகளில் ————————>(links)
செயலியை————————>(programm)
செல்பேசி ————————>- Mobile / cell phone
சொடுக்கி-————————> klick
டீம்வியூவர் -————————> Team viewer
தகவல் ————————>: Information, Data
தர முயர்த்திகளையும் ————————>(Updates)
தரவிறக்கம் -————————> Download
தரவுத்தளமாக————————>(Database)
நிறுவுதல் ————————>- Installation
நினைவகம் ————————>- memory (RAM)
நீட்சிகள்————————> (Firefox add-ons)
பகிரப்பட்ட கோப்புகள் -————————> Shared Files
பணிச்சூழல் -————————> Working Environment
பயன்பாடுகள் -————————> Software Applications
பயனர் கணக்கு -————————> User Account
பார்க்க -————————> Read
பீட்டா ————————>- Beta
பூட் -————————> Boot – Startup
பென் டிரைவ் – ————————>Pen Drive
பேபால் -————————> Paypal
மடிக்கணினி -————————> Laptop
மடிக்கணினி :————————> Laptop
மாய -————————> Virtual
மாற்றியமைக்க -————————> Edit
மீட்பான் ————————>: Recovery tool
முரண்பாடு ————————>- incompatible
மூலவரைவு :————————> Source Code
மென்நூல்————————>E-book
மென்பொருள்————————>
மென்பொருள் -————————> Software Application
மைக்ரோசாப்ட் ஆபீஸ் ————————>- Microsoft Office
மைக்ரோப்ராசசர் ————————>- Micro Processor
லைவ் -————————> Live
வருடச் சந்தா ————————>- Yearly fee
வரைகலை ————————>(graphics)
வன்பொருள்————————>Hardware
வன்வட்டு -————————> Hard disk
வன்வட்டு :————————> Hard disk
வாய்ஸ் மெயில் – ————————>Voice Mail
விண்டோஸ் விஸ்டா -————————> Windows Vista
விண்டோஸ்,லினக்ஸ்,ஆப்பிள் மேக் -————————> Windows, Linux, Apple Mac
வீட்டுக்கணினி————————>Home PC
வீட்டுத் தொலைபேசி ————————>- Home based Fixed Wired / Wireless phone
வெப்கேமரா————————>Web camera
வேகமான இணைய இணைப்பு ————————>- Fast Internet Connection
ஸ்கைப் ————————>- Skype
ஸ்கைப் உள்ளே / வெளியே————————>Skype In / Skype Out
Advertisements

11 thoughts on “கணினி கலைச் சொற்கள்

Add yours

 1. ஆங்கிலம் – தமிழ்
  A
   Access – அணுக்கம் (சரியான சொல் விவாதிக்கப்படுகிறது)
   Administrator – ஆளுநர், நிர்வாகி, ஆள்வினைஞர்?
   Alphabet – அகர வரிசை, நெடுங்கணக்கு
   Alphabetical – அகர வரிசைப்படி
   Ambiguation – குழப்பம், பொருள்மயக்கம், கவர்படுநிலை (சரியான சொல் விவாதிக்கப்படுகிறது)தெளிவற்ற நிலை? இருபொருள்படுநிலை
   Anonymous – அடையாளமற்ற, பெயரற்ற, முகவரியற்ற / அநாமதேய / அடையாளம் காட்டாத/முகமறியா (?) (சரியான சொல் விவாதிக்கப்படுகிறது)
   Article – கட்டுரை
   Archive – சேமகம்
   Archived – (அடை) சேமப்பட்ட
   Author – படைப்பாளி / எழுத்தாளி/இயற்றி(யோர்)
   Autoblock – தானியங்கித் தடை
  B
   Back up – (கணினி) காப்புநகல், (வினை) காப்புநகலெடு
   Blanking – வெறுமைப்பாடு, வெறுமைப்படுத்தல்
   Block – தடை
   Block-log – தடைப்பதிகை
   Blog – பதிவு
   Bold letter – தடியெழுத்து, தடிமன் எழுத்து, தடித்த எழுத்து
   Boiler plate text –
   Bot – தானியங்கி ?
   Browse – உலவு, உலாவு
   Browser – உலாவி
   Bug report – வழு அறிக்கை
   Bureaucrat – அதிகாரி

  C
   Cache – தேக்கம், இடைத்தேக்கம், இடைமாற்று
   Cancel – கழி, விடு, நீக்கு?
   Category – வகை, பக்க வகை, கட்டுக் கூற்று? (சரியான சொல் விவாதிக்கப்படுகிறது)
   Click – சொடுக்கு
   Column – நிரல் (?), நெடுவரிசை ?
   Comment – கருத்துரை, குறிப்புரை? ??
   Community Portal – சமுதாய வலைவாசல்
   Contact us – எம்மை அணுகவும், எங்களைத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் ?
   Contingency page – அவசர காலப்பக்கம் ?
   Contributions – பங்களிப்புகள்
   Contributor – பங்களிப்பாளர், பங்களிப்போர்
   Copyright status – பதிப்புரிமை நிலை, காப்புரிமை நிகழ்நிலை ?
   Current events – நடப்பு நிகழ்வுகள் (சரியான சொல் விவாதிக்கப்படுகிறது), இன்றைநிகழ்வுகள், இற்றைநிகழ்வுகள், நிகழ்கால நிகழ்வுகள்?, தற்போதைய நிகழ்வுகள்?

  D
   Data – தரவு, அறிமம், தெரிமம்
   Database – தரவுத்தளம், அறிமகம், அறிமத்தொகை, தெரிமகம்
   Dead-end page – முட்டுப்பக்கம், தொடராப் பக்கம், ப்பக்கத்தின் முடிவு?
   Default – முன்னிருப்பு, இயல்பிருப்பு ?
   Delete – நீக்கு
   Developer – உருவாக்குனர் (?) , மேம்படுத்துனர்?
   Disambiguated – தெளிவாக்கிய, தெளிவுபடுத்திய
   Disambiguation – தெளிவாக்கம், தெளிவாக்கல், தெளிவுபடுத்தல், கவர்படுநிலைதீர் (?)(சரியான சொல் விவாதிக்கப்படுகிறது)
   Download – பெறவு, பதிவிறக்கம்
  E
   Edit – தொகு , மாற்று?
   Email – மின்னஞ்சல்
   Embedded – பொதிந்துள்ள
   Encyclopedia – கலைக்களஞ்சியம் (சரியான சொல் விவாதிக்கப்படுகிறது)
   Equation – சமன்பாடு, ஈடுகோள், ஈடுகூற்று
   Expiry – முடிவு, கெடுமூய்வு, கெடுமுடிவு, கெடுமுற்று
   External links – வெளி இணைப்புகள்
   External search engine – வெளித்தேடன், வெளித்தேடி, வெளித்தேடுபொறி, புறத்துழாவி
  F
   FAQ – அடிக்கடி கேட்கும் கேள்விகள்
   Faux paus – பிழை, தவறு, பிசகு, ஒழுங்குப் பிறழ்வுகள்
   Feature request – சிறப்பு பயன்பாட்டு வேண்டுகோள் ? பண்புக் கூறு வேண்தடுகோள்?
   File – கோப்பு
   Free Encyclopedia – கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியம்
   Font – எழுத்துரு,
   Format – வடிவம் (?)
   Formula – சூத்திரம் (?), வாய்ப்பாடு ?
   Function – செயல், செயற்கூறு
  G
   GNU Free Documentation License – கனூ கட்டற்ற ஆவண அனுமதி
   Guest – விருந்தினர் (?)
  H
   Help desk – உதவி மன்றம்/அரங்கம் ? உசாத்துணை பக்கம் ? ஒத்தாசை பக்கம் ?
   Horizontal line – கிடைக் கோடு
  I
   Icon – உரு ?
   Information – அறிமானம், செய்தி, தகவல்
   Interface – இடைமுகம்
   Interlanguage – இடைமொழி, மொழியிடை, மொழிகளிடை
   Interwiki – விக்கியிடை
   Image – படிமம், உருவம்?
   Import – இறக்கம்
   Internal – உள்ளக , உள்ளமை?
   Internal error – உட்பிழை, உள்ளகத் தவறு , உள்ளமைப்பிழை?
   Invalid – செல்லாத, பொருந்தாத, செல்லுபடியாகாத
   I.P address – ஐ.பி முகவரி (?)
   Italic text – சாய்வெழுத்து

  J
  K
   Keyword – சிறப்புச்சொல், குறிப்புச்சொல்?, முதன்மைச்சொல்? (Keyword is a word or concept with special significance)
  L
   Lexing error – தொகுத்தல் தவறு (?)
   Link – சுட்டி, இணைப்பு,தொடுப்பு
   Log – பதிவு / பதிகை
   Log in – புகுபதிகை , உட்புகு?
   Log out – விடுபதிகை , வெளியேறு?
  M
   Mailing list – அஞ்சல் பட்டியல் ?, அஞ்சல் வரிசை
   Main Page – தலைப்பக்கம், முதற் பக்கம் , இல்லம்?
   Maintenance page – பராமரிப்புப் பக்கம் ,பேணல் பக்கம்?
   Manual of style – பாணிக்கையேடு, பாணிநெறி, பாந்தக்கையேடு?
   Media – ஊடகம்
   Metadata – தரவு விவரம்?
   Mediawiki – மீடியாவிக்கி
   Management – ஆளுமை, முகாமைத்துவம் ?
   Meetings – கூட்டங்கள்

  N
   Name space – பெயர்மண்டலம், ?பெயர்வெளி
   Naming convention – பெயரிடல் மரபு, பெயரீட்டுவழக்கு, பெயரீட்டுநெறி
   Navigation – வழிசெலுத்தல்
   Negative – (பெயர்) எதிர்வு, எதிர்மாறு, எதிர்மதிப்பு; (அடை) எதிர்வான, எதிர்மாறான, எதிர்மதிப்பான
   Neutral point of view (NPOV)- நடுநிலைநோக்கு, நடுநிலைக்கருத்து

  O
   Orphaned page – உறவிலிப் பக்கங்கள்
   Other languages – பிறமொழிகள், ஏனைய மொழிகள், ஏனைமொழிகள்

  P
   Page views – ?பக்கக் காட்சிகள், பக்கப் பார்வைகள்
   Parent category – முதன்மை பக்க வகை ? முன்னோடி பக்க வகை ? மூலக் கட்டுக் கூறு
   Parse – பாகுபடுத்தல் (?)
   Password – கடவுச் சொல்
   Positive – (பெயர்) நேர்முறை, நேர்மதிப்பு; (அடை) நேர்முறையான, நேர்மதிப்பான
   Preferences – விருப்பங்கள், பிடித்தங்கள், முன்னுரிமைகள்?
   Preview – முன்தோற்றம்
   Privacy – மறைவு, ஒடுக்கம், தனிக்காப்பு, தனிமறைவு
   Program – நிரல்
   Protect – தடு, காப்புச்செய்,காத்திடு (சரியான சொல் விவாதிக்கப்படுகிறது)
   Protection log – தடைப்பதிகை, காப்புப் பதிகை
   Public domain – பொதுக் களம்
   Purge – கழி, நீக்கு??

  Q
   Query – வினா, வினவல்

  R
   Random Page – குறிப்பில்வழி பக்கம், அறவட்டான பக்கம்?
   Recent changes – அண்மைய மாற்றங்கள்
   Redirects – வழிமாற்றிகள்
   Reference desk – கேள்வி மன்றம் ?ஆலோசனை மேடை?
   Refresh – புதுப்பி ?, புதுப்பிக்கவும் ? புதுக்கல்?
   Reset – மீட்டமை , நிலை மீட்டல்?
   Restore – முன்னிலைக்கு மீள்வி?
   Revert – மீள்வி, மீள் திருத்தம்?
   Revision – திருத்தம், மீள்பார்வை?

  S
   Sand box – மணல் தொட்டி
   Save – சேமி / சேமிக்கவும்
   Search – (வினை) தேடு; (பெயர்)தேடல்
   Search query – தேடல் வினா
   See also – இவற்றையும் பார்க்கவும்
   Select – தேர், தேர்க, தேரவும், தெரிவு செய்
   Server – வழங்கன்,வழங்கி
   Session – அமர்வுகள், பிணையத் தொடர்(சரியான சொல் விவாதிக்கப்படுகிறது)
   Shortcut – குறுக்கு வழி
   Skin – தோல் ?
   Software – மென்பொருள்
   Special pages – சிறப்புப் பக்கங்கள்
   Stub – குறுங்கட்டுரை
   Sysop – முறைமைச் செயற்படுத்துனர்
   Sister Projects – இணைத்திட்டங்கள், பிற திட்டங்கள் (சரியான சொல் விவாதிக்கப்படுகிறது)
   String literals – சர மதிப்புருக்கள்
   Syntax error – தொடரமைப்புத் தவறு

  T
   Tag – காட்டி ?
   Talk page – பேச்சுப்பக்கம்
   Taget article – இலக்குக் கட்டுரை
   Text formatting – உரை அலங்காரம் ? உரை ஒப்பனை ?
   Time zone – நேர வலயம்
   Tutorial – பயிற்சிக்குறிப்புகள்

  U
   Uncategorized – வகைப்படுத்தாத
   Update – நடப்பாக்கு, நிகழ்நிலைப்படுத்து / இற்றைப்படுத்து / புதுப்பிக்கப்பட்ட(சரியான சொல் விவாதிக்கப்படுகிறது) (Antru koottu -Ths might be the one your looking for)
   Upload – பதிவேற்று, தரவேற்று ?
   User – பயனர்
   User’s guide – பயனர் கையேடு

  V
   Vandalism – நாசவேலை, ஆக்கிரமிப்பு ? போக்கிரித்தனம் ?
   Version – பதிப்பு
   viewer – பார்ப்பான், பார்வையாளன்
   Village pump – ஆலமரத்தடி (Ooruni)
   Visitor – வருனர் / வருகையாளர் ?
   Votes for deletion – நீக்குவதற்கான வாக்கெடுப்பு (?)

  W
   Watch list – கவனிப்புப் பட்டியல்
   Website – இணையத்தளம்
   Wikiquette – விக்கிநடை, விக்கி வழக்கம், விக்கி நன்னடை, விக்கி நல்வழக்கு, விக்கி நற்பழக்கவழக்கங்கள்/விக்கிப்பண்பு

  X
  Y
  Z
  தமிழ் – ஆங்கிலம்.

   அகர முதல – Alphabetical
   அண்மைய மாற்றங்கள் – Recent changes
   அணுக்கம் – Access
   அதிகாரி – Bureaucrat

   ஆலமரத்தடி – Village pump

   இடைமாற்று – Cache
   இடைத்தேக்கி – cache
   இடைமுகம் – Interface
   இணைப்பு – Link
   இணையத்தளம் – Website
   இலக்குக் கட்டுரை – Taget article
   இவற்றையும் பார்க்கவும் – See also
   இற்றைப்படுத்து – Update
   இறக்கம் – Import


   உலாவி – Browser
   உலவு – Browse
   உள்ளக – Internal
   உள்ளகத் தவறு – Internal error
   உறவிலிப் பக்கங்கள் – Orphaned page


   ஊடகம் – Media

   எதிர்மதிப்பு – Negative


   கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியம் – Free Encyclopedia
   கட்டுரை – Article
   கடவுச் சொல் – Password
   கருத்துரை – Comment
   கலைக்களஞ்சியம் – Encyclopedia
   கவர்படுநிலை – Ambiguation
   கவனி – watch
   கவனிப்புப் பட்டியல் – Watch list
   காப்புச் செய் – Protect
   காப்புப் பதிகை – Protection log
   கிடைக் கோடு – Horizontal line
   குறிப்பில்வழி பக்கம் – Random Page
   குறுங்கட்டுரை – Stub
   கோப்பு – File

   சமுதாய வலைவாசல் – Community Portal
   சாய்வெழுத்து – Italic text
   சிறப்புப் பக்கங்கள் – Special pages
   சுட்டி – Link
   செயற்கூறு – Function
   சர மதிப்புருக்கள் – String literals
   செல்லாத – Invalid
   செல்லுபடியாகாத – Invalid
   சேமி – Save

   தகவல் – Information
   தடித்த எழுத்து – Bold letter
   தடை – Block
   தடைப்பதிகை – Block-log
   தரவு – Data
   தரவுத்தளம் – Database
   தற்போதைய நிகழ்வுகள் – Current events
   தானியங்கித் தடை – Autoblock
   திருத்தம் – Revision
   தேக்கம் – cache
   இடைத்தேக்கி – cache
   தேடல் – Search
   தேடல் வினவல் – Search query
   தொகு – Edit
   தொடரமைப்புத் தவறு – Syntax error
   தொடராப் பக்கம் – Dead-end page

   நடப்பு நிகழ்வுகள் – Current events
   நிகழ்நிலைப்படுத்து – Update
   நிர்வாகி – Administrator
   நீக்கு – Delete
   நேர்மதிப்பு – Positive
   நேர வலயம் – Time zone


   பங்களிப்பாளர் – Contributor
   பங்களிப்புகள் – Contributions
   படிமம் – Image
   படைப்பாளி – Author
   பதிகை – Log
   பதிப்பு – Version
   பதிப்புரிமை நிலை – Copyright status
   பதிவிறக்கம் – Download
   பதிவு – Log
   பதிவேற்று – Upload
   பயனர் – User
   பயிற்சிக்குறிப்புகள் – Tutorial
   பராமரிப்புப் பக்கம் – Maintenance page
   பாணி தொடர்பான கையேடு – Manual of style
   பிற திட்டங்கள் – Sister Projects
   புகுபதிகை – Log in
   பெயரிடல் மரபு – Naming convention
   பேச்சுப்பக்கம் – Talk page
   பொதிந்துள்ள – Embedded
   பொதுக் களம் – Public domain


   மணல் தொட்டி – Sand box
   மின்னஞ்சல் – Email
   மீடியாவிக்கி – Mediawiki
   மீள்வி – Revert
   முடிவு – Expiry / end
   முதற் பக்கம் – Main Page
   முறைமைச் செயற்படுத்துனர் – System Operator / Sysop
   முன்தோற்றம் – Preview
   முன்னுரிமைகள் – Preferences
   முன்னிருப்பு – Default
   மொழிகளிடை – Interlanguage
   வகைப்படுத்தப்படாத – Uncategorized
   வழங்கன் – Server
   வழிசெலுத்தல் – Navigation
   வழிமாற்றிகள் – Redirects
   வழு அறிக்கை – Bug report
   விக்கியிடை – Interwiki
   விடு – Cancel
   விடுபதிகை – Log out
   வினவல் – Query
   வெளி இணைப்புகள் – External links
   வெறுமைப்படுத்தல் – Blanking
  பகுப்பு: விக்கிப்பீடியா கையேடுகள்

 2. We hang them on the tree or decorate presents with them, but
  what can be done with them once Christmas is over.

  Crush particles in the equipment or perhaps the regular way – inside of a big, hefty-work resealable tote.
  While the bananas are caramelizing, desperate the bwatch, spwatch with the butter,
  and spatter with the bark and nutmeg.

 3. Woah! I’m really digging the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective.
  A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance” between superb usability and visual appearance. I must say that you’ve done a fantastic
  job with this. Additionally, the blog loads super
  quick for me on Chrome. Outstanding Blog!

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: