கணக்கு வாத்தியாரை மடக்கமுடியுமா?

Theorem : 3=4
Proof:
கணக்கு வாத்தியாரை மடக்கமுடியுமா?

Suppose: a + b = c
This can also be written as:
4a – 3a + 4b – 3b = 4c – 3c
After reorganising:
4a + 4b – 4c = 3a + 3b – 3c
Take the constants out of the brackets:
4 * (a+b-c) = 3 * (a+b-c)
Remove the same term left and right:
4 = 3
————————————————————————————————————————————
Theorem: 4 = 5
Proof:
16 – 36 = 25 – 45
4^2 – 9*4 = 5^2 – 9*5
4^2 – 9*4 + 81/4 = 5^2 – 9*5 + 81/4
(4 – 9/2)^2 = (5 – 9/2)^2
4 – 9/2 = 5 – 9/2
4 = 5

Advertisements

பின்னூட்டங்கள் மூடப்பட்டுள்ளது.

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: